Titel Auteur Beschrijving
Jaarboek 1994-1995 (VII) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse muzikant, beeldsnijder en borduurwerker Theodoor Verbrugghen (Antwerpen, 1617-1701) (G. Spiessens); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie (R. Van Passen); Tussen tolerantie en repressie: wereldlijke en kerkelijke overheden tegenover protestanten te Antwerpen in de 16de eeuw (G. Marnef); De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerkersgezellen (18de-19de eeuw) (A. Thijs); Een 17de eeuwse Antwerpse kunstkast historisch en iconografisch toegelicht (R. Fabri); Aspecten van funeraire archeologie in Antwerpen (T. Oost); De duivel en de Brabantse volkssagen (M. Gielis); Diligences en tollen. Bijdrage tot de geschiedenis van de verkeersnetwerken in België omstreeks 1850 (W. Rombauts); De polder van Oosterweel cum annexis. Historiek, organisatie, archief. (G. Asaert); Van de non Gheerlindis, kosters, haar haan en een loze vos of een schoon mirakel van Sint-Rombaut (A. Jans). Verslag van de jaarvergadering 1995 met referaten: Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen (L. Helsen); De Vereniging van Kempische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog (J. Goris); Groot-Antwerpen en zijn ring (P. Lombaerde); Het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting (A. Henau);
Jaarboek 1996-1998 (IX) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse speelman Peeter Borlon sr. (Antwerpen, ca. 1545) (G. Spiessens); Jan Baptist Willems: dagboek van eenen dorpsschoolmeester (1875) (R. Van Passen en M. Somers); Werken in de Brepolsfabrieken (H. De Kok); Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-boerenoorlogen (1880-1902) (J. Goris); De calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585) (G. Marnef); Johannes Driedo van Turnhout (ca. 1480-1635) en Leonardus Lessius van Brecht (1554-1623) (M. Gielis); De Antwerpse kunstenaarsvereniging 'De Scalden' (1889-1914) (M. Somers); Poesjesprogramma's: een lange traditie (M. Van Den Berg); Prostitutie in Turnhout (15de-20ste eeuw) (H. De Kok); Capriolen bij een eeuwfeest (geitenbond) A. Jans) Verslag van de jaarvergadering 1997 met referaten: Rondreizende poppenspelers in Vlaanderen (A. Thijs); Priesters en geestelijken in de volkssagen van de provincie Antwerpen (A. Roeck); Componist Theophiel Peeters (1883-1949). Promotor van de oude Kempense volksliederen en dansen (M. Somers); Brepols en de volks- en kinderprenten (P. Vansummeren); Voor outer en heerd? Het religieuze motief in de Boernkrijg (M. Gielis); Antwerpse huizengeschiedenis. Casus: de panden van de Grote Markt (G. Asaert) Verslag van de jaarvergadering 1998 met referaten.
Jaarboek 1993-1994 (VI) Provinciale Cimmissie G.en V. De Antwerpse stadsbeiaardiers. Deel I: 1540-1650 (G. Spiessens); Ontsluiting van de Noorderkempen. De aanleg van de steenweg Hoogstraten-Oostmalle-Lier, 1836-1842. (W. Rombauts); De mythevorming rond de vrijmetselarij (A. Roeck); De rol en de sterkte van de Lutheranen te Antwerpen in de 16de eeuw. (J. Van Roey); 18de-eeuwse Franse scholen in de provincie Antwerpen (R. Van Passen); Het Antwerps bankwezen. Een historisch overzicht. (H. Houtman-De Smedt); Volksprenten van de weduwe Ratinckx te Antwerpen (P. Vansummeren); De beginjaren van het tijdschrift "De Vlaemsche School" (1854-1855) (M. Somers); Augustijnergeloof en predikherengeloof (M. Gielis); Tafeltje dek je. Voedsel en drank in het volksverhaal. (M. Van Den Berg); Verslag van de jaarvergadering 1994 met referaten: Inleiding "Het groen" (A. Roeck); Het groen in de volkscultuur (A. Roeck); Het Grotenhout- of Giels Bos. Een historisch bos in de Kempen (H. De Kok); 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen (Leenders K.A.H.W.); Krachtlijnen van het provinciaal beleid inzake natuurbehoud (J. Van Der Smissen).
Jaarboek 1990-1991 (III) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse stadsspeellieden Derde deel: 1650-1700 (G. Spiessens); Analyses van de resoluties van de vrijheid Hoogstraten, 1680-1795 (W. Rombauts);Rubens' kinderjaren in Keulen en Antwerpen (F. Baudouin); De Turnhoutenaars en de dood (H. De Kok); Kanttekeningen bij het honderd jaar oude gedicht (11 november 1892) 'De Rave' door G. Gezelle (A. Jans); Sociale en culturele structuren op het platteland tijdens het ancien régime (E. Van Autenboer); Verslag van de jaarvergadering met referaten: Archeologie en toponymie (R. Van Passen); Resultaten van de opgravingen in Antwerpen (F. Lauwers); "Apud Toxiandriam locum..." Oude wijn in zakken? (L. Van Impe); Stadsarcheologie te Antwerpen (T. Oost)
Jaarboek 1991-1992 (IV) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse stadsspeelliedenVierde deel 1700-1794 (G. Speissens); Heeft het keizerlijk edict van 29 april 1789 enige invloed gehad op het stadsbegrip in Brabant tijdens het ancien régime? (J. Goris); Bedebkingen bij en eerste resultaten van een onderzoek omtrent de verkoop van nationale domeinen in het Departement van de Twee Neten (provincie Antwerpen) in de Franse tijd (H. Houtman-De Smedt); De Antwerpse Provinciale Commissie van Graf- en Gedenkschriften 1851-1863 (M. Somers); Het oudste ganzenbord van Vlaanderen? (P. Vansummeren); De Mechelse cathechismus in dogma- en mentaliteitshistorisch perspectief (M. Gielis); Een Brabants patriot: Frans Matthijs van Cannart d'Hammale (Antwerpen 1761-1843) (A. Thijs); Verslag van de jaarvergadering 1992 met referaten: Het provincie-archief in dienst van de lokale geschiedsschrijving (R. Van Passen); Conscriptie in de Franse tijd (E. De Lelys); Vergunningsplichtige inrichtingen (J. Moens); Het fonds der vergunningsplichtige inrichtingen en de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed (G. Plomteux en L. Wylleman)
Brigands in ’t geweer Frans Verachtert de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Jaarboek 1998-1999 (X) Provinciale Commissie G. en V. De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (1798) (J. Goris); De betekenis van de vrede van Munster (1648) voor de religieuze geschiedenis, vooral voor de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch (M. Gielis); Burgemeester in moelijke tijden: Marnix van Sint-Aldegonde en het beleg van Antwerpen (G. Marnef); Een kleine herinnering: het poëziealbum in Vlaanderen (M. Van Den Berg); Forensische geneeskunde in Mechelen in de 17de eeuw (M. Kocken); Verslag van de jaarvergadering 1999 met referaten: Van Brabantse groot tot euro (H. Houtman-De Smedt); De antecedenten van de euro (E. Van Cauwenberghe); Van Belgische frank tot euro. Het Belgisch geldstelsel in de 19de en 20ste eeuw (H. Houtman-De Smedt)
Bloeiende Frivolen Guy Aarts de ditiel dekt vele ladingen: uit het alledaagse: het leven ( vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.
Over Piskijkers, pestdokters en pauwendrek dienst erfgoed Geel de evolutie van de ziekenzor aan de hand van 24 personages: zorgbehoevenden, zorgverleners, gasthuiszusters. Dit geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektes tussen 1500 en 1900, op het kempische platteland
O.L.Vrouw ter sneeuw Jozef de vocht de geschidenis van O.L.Vrouw ter sneeuw in Werbeek. Nu in dichtvorm door De Vocht
Grensdokter Dr. Al. Mathé de geschiedenis van een jonge dokter ( hijzelf) in Arendonk: over zichzelf, de gemeente de geschiedenis - ook een stuk over Retie en WO I
Via het vagevuur naar de hel August Fruythpof de gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Jaarboek 2003-2004 (XV) Provinciale Commissie G en V. De Haanheuvelhoeve (16de-18de eeuw) (J.M. Goris); Mens tussen stad en wetenschap. De voordrachten en lezingen K.C. Peeters (M. Van Den Berg); De Antwerpse heldentenor Ernest Van Dijck (1861-1923) (H. Baeck-Schilders); Verslag van de jaarvergadering 2004 met referaten : De Vlaamse volksverhalenbank. Surfen tussen alvermannetjes, spookdieren, vrijmetselaars, duivels, toverkollen... Op www. volksverhalenbank.be (K. Van Effelterre); Van Wannes en Wolverlei. De herleving van de volksmuziek in Vlaanderen en Nederland (L.P. Grijp)
Steden en landschappen – de kempen Stan Leurs de kempen van schilders en schrijvers, heden en morgen_x000d_ aardrijkskunde der kempen _x000d_ politieke en economische geschiedenis_x000d_ stede- en dorpsaanleg, woning- en hoevebouw_x000d_ de abdijen_x000d_ oude kunst
Zo leefde ginderbroek… Onze koolputters wijkcomité ginderbroek De koolputters uit Ginderbroek
Lodewijk De Raet Lamberty Max Prof. Dr. de Raet Lodewijk: levensbeeld
De slag van Turnhout Beock - Lusse De slag van Turnhout (Retiese auteurs)
Jaarboek 1992-1993 (V) Provinciale Commissie G. en V. De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (G. Spiessens); Peilingen naar Antwerpens interregionale en internationale wolhandel in de 15de eeuw (G. Asaert); Het gedicht van een Napoleonsoldaat uit Aartselaar (R. Van Passen); Inventaris van het fonds M. De Meyer-A; de Cock in het volkskundemuseum te Antwerpen (M. Van Den Berg); Geschiedenis en achtergrond van het Gouvernementshotel aan de Schoenmarkt (J. Van Roey);Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen (H. De Kok); Bij de honderdvijftigste verjaring van de geboorte van Jan Bols (1842-1992) (A. Jans); Jan Baptist Claes uit Kasterlee, een soldaat van Napoleon (1806-1808) (J. Goris); Verslag van de jaarvergadering 1993 met referaten: Zorg voor het cultureel erfgoed - Inleiding (A. Roeck); Geen behoud zonder onderhoud (R. De Ceulaer en E. Muller); Zorg voor het cultureel erfgoed. Roerend patrimonium (J. Jansen); Voorkomen is beter dan genezen. Problemen rond het bewaren van papieren archieven. (W. Rombauts); Het patrimonium in kleine musea en regionale documentatiecentra (St. Thomas).
Jaarboek 2002-2003 (XIV) Provinciale Commissie G en V. De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vierde deel: 1700-1750 (G. Spiessens); De "Volkskundige Canon": resultaat van bevreemding, vervreemding en ontvreemding (A. Thijs); Minder bekende kunstschatten uit de O.-L.-Vrouwkathedraal te Antwerpen (R. Fabri); Inleiding op het Mechels dialect (M. Kocken); De zevenn hoofdzonden in de Westerse cultuurgeschiedenis (M. Gielis) Verslag van de jaarvergadering 2003 met referaten omtrent het boek: Het belang van het Plantijns archief voor de geschiedenis van de Antwerpse boekdrukkunst (D. Imhof); Antwerpen en het boek (A. Thijs)
Zo leefde ginderbroek … Het stoomtrammeke van toen wijkcomité ginderbroek de tram door ginderbroek
Leven en werk van Priester-dichter Jozef De Voght Stans Emiel e.a. De Voght Jozef: leven en werk (licentiaatsverhandeling 1964 - Leuven)
de vlierbes heemkundige kring beerse vlimmeren jaargang XL de wielrenners van beerse na WO II - sint-quirinus liet sporen na in vlimmeren - WO I vlluchtelingen vinden onderkomen in vluchtoord uden - de slederbos, meer dan een kruidenierszaak - de grenzen van beerse volgens een vaststelling in 1824 - dertig jaar heemkundig museum tempelhof- bijzondere vondsten uit een waterput
Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar Cruysberghs K. Mgr Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
Geschiedenis van Dessel Goots Jozef. archivaris Dessel: algemene geschiedenis
Dessel zoals het vroeger was Damen Luc (redactie) Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Bijnamen in de gemeente Dessel Leysen Annemarie Dessel: bijnamen inwoners (proefschrift RUG - 1969)
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: geschiedenis post
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: geschiedenis post
Dessel, anno… Damen Luc (eindred) Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Een decent pastoreel huys Damen Luc + Soeten Bob Dessel: pastorij
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: postgeschiedenis
Geschiedenis van Dessel Goots J. Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
terug naar de bron – verstillen bij Maria Marian D'Haese devotie (kapellen, bidprnetjes, hangers, …) in verband met Maria²
De Drie Goddelijke Deugden Jg. 16 nr. 61 Document 1 (Verslag der parochie van Poppel); Geschiedenis van Poppel (Oudere geschiedenis); _x000d_ Poppelse Janhagel;
Jaarboek 1998 Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken Paul Stappaerts Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
Vlaamsche dorpsverhalen de Haan Tjaard W.R. Dr. Dorpsverhalen / Vlaanderen (o.a. Jozef Simons: De verrader; August Snieders: De orgelman; enz…)
De wetenschappelijke duivensport Landercy Henry Duivensport
In memoriam Edward Sneyers Keersmaekers August Dr Edward Sneyers / Retiese auteurs
Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis Ernalsteen J. red Edward Sneyers: in memoriam en bibliografie
geschied- en aardrjkskundig woordenboek der belgische gemeenten I EUG. De Seyn een beetje geschiedenis ven belgie en zijn provincies_x000d_ encyclopedie van de belgische gemeenten van AA tot Kwaremont
De Vraai parochiet29-3-2019 jozef arend Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
Gouw Antwerpen Een heemkundige reis doorheer de Provincie Antwerpen 1830/1930/2005 (deze bundel rangschikt 1, de economische activiteiten en waar ze worden uitgeoefend 2,de dorpen met de aldaar bedreven bedrijvigheid // de opsommming is gebeurd op een studie van rond 1830 en rond 1930
studien over Herentals – volksdevoties en gebruiken in Oud-Herentals J. Lauwerys een hoekje opliichhten om na te gaan: volksdevoties, volksgebruiken in verband met heiligenverering
geschied- en aardrijkskundig woordenboek der belgische gemeenten II Eug De Seyn een naslagwerk over de belgische gemeenten van Laar tot Zwijndrecht
Veurne in de grote oorlog Jozef Ameeuw een reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX) Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Jaarboek Taxandria 2016 (LXXXVIII) Een terugblik op de 50 Kempische congressen van het centrum voor de Studie van het Land en het Volk van de Kempen (1966-2015), Ondernemersmacht en arbeiderskracht i een industrialiserende gemeenschap, Lessius of de Kempense geest van het kapitalisme, Francken en zonen. Artistieke en sociale en economische aspecten van een Kempische schildersdynastie en hun ateliers rond 1600, Jozef Simons en de eerste Wereldoorlog, Een beknopte geschiedenis van 'Maatschappij Orpheus Turnhout (1857 - 2014), Studeren in 'Hoogstraten' in het begin van de 19de eeuw. Een voorbeeld August Van Cauwelaert, het verhaal van Maria Beirens: een getuigenis van een Kempische zuster die in Heverlee ondergedoken Joodse kinderen hielp, De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout,
Vrijheid aan de Run Eersel (o.a. processie Werbeek p. 63)
De rakkers der grenzen Vleugels J. Eerste wereldoorlog: grensgebeurtenissen
Titel: Jaarboek 1994-1995 (VII)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse muzikant, beeldsnijder en borduurwerker Theodoor Verbrugghen (Antwerpen, 1617-1701) (G. Spiessens); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie (R. Van Passen); Tussen tolerantie en repressie: wereldlijke en kerkelijke overheden tegenover protestanten te Antwerpen in de 16de eeuw (G. Marnef); De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerkersgezellen (18de-19de eeuw) (A. Thijs); Een 17de eeuwse Antwerpse kunstkast historisch en iconografisch toegelicht (R. Fabri); Aspecten van funeraire archeologie in Antwerpen (T. Oost); De duivel en de Brabantse volkssagen (M. Gielis); Diligences en tollen. Bijdrage tot de geschiedenis van de verkeersnetwerken in België omstreeks 1850 (W. Rombauts); De polder van Oosterweel cum annexis. Historiek, organisatie, archief. (G. Asaert); Van de non Gheerlindis, kosters, haar haan en een loze vos of een schoon mirakel van Sint-Rombaut (A. Jans). Verslag van de jaarvergadering 1995 met referaten: Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen (L. Helsen); De Vereniging van Kempische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog (J. Goris); Groot-Antwerpen en zijn ring (P. Lombaerde); Het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting (A. Henau);
Titel: Jaarboek 1996-1998 (IX)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse speelman Peeter Borlon sr. (Antwerpen, ca. 1545) (G. Spiessens); Jan Baptist Willems: dagboek van eenen dorpsschoolmeester (1875) (R. Van Passen en M. Somers); Werken in de Brepolsfabrieken (H. De Kok); Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-boerenoorlogen (1880-1902) (J. Goris); De calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585) (G. Marnef); Johannes Driedo van Turnhout (ca. 1480-1635) en Leonardus Lessius van Brecht (1554-1623) (M. Gielis); De Antwerpse kunstenaarsvereniging 'De Scalden' (1889-1914) (M. Somers); Poesjesprogramma's: een lange traditie (M. Van Den Berg); Prostitutie in Turnhout (15de-20ste eeuw) (H. De Kok); Capriolen bij een eeuwfeest (geitenbond) A. Jans) Verslag van de jaarvergadering 1997 met referaten: Rondreizende poppenspelers in Vlaanderen (A. Thijs); Priesters en geestelijken in de volkssagen van de provincie Antwerpen (A. Roeck); Componist Theophiel Peeters (1883-1949). Promotor van de oude Kempense volksliederen en dansen (M. Somers); Brepols en de volks- en kinderprenten (P. Vansummeren); Voor outer en heerd? Het religieuze motief in de Boernkrijg (M. Gielis); Antwerpse huizengeschiedenis. Casus: de panden van de Grote Markt (G. Asaert) Verslag van de jaarvergadering 1998 met referaten.
Titel: Jaarboek 1993-1994 (VI)
Auteur:Provinciale Cimmissie G.en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsbeiaardiers. Deel I: 1540-1650 (G. Spiessens); Ontsluiting van de Noorderkempen. De aanleg van de steenweg Hoogstraten-Oostmalle-Lier, 1836-1842. (W. Rombauts); De mythevorming rond de vrijmetselarij (A. Roeck); De rol en de sterkte van de Lutheranen te Antwerpen in de 16de eeuw. (J. Van Roey); 18de-eeuwse Franse scholen in de provincie Antwerpen (R. Van Passen); Het Antwerps bankwezen. Een historisch overzicht. (H. Houtman-De Smedt); Volksprenten van de weduwe Ratinckx te Antwerpen (P. Vansummeren); De beginjaren van het tijdschrift "De Vlaemsche School" (1854-1855) (M. Somers); Augustijnergeloof en predikherengeloof (M. Gielis); Tafeltje dek je. Voedsel en drank in het volksverhaal. (M. Van Den Berg); Verslag van de jaarvergadering 1994 met referaten: Inleiding "Het groen" (A. Roeck); Het groen in de volkscultuur (A. Roeck); Het Grotenhout- of Giels Bos. Een historisch bos in de Kempen (H. De Kok); 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen (Leenders K.A.H.W.); Krachtlijnen van het provinciaal beleid inzake natuurbehoud (J. Van Der Smissen).
Titel: Jaarboek 1990-1991 (III)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsspeellieden Derde deel: 1650-1700 (G. Spiessens); Analyses van de resoluties van de vrijheid Hoogstraten, 1680-1795 (W. Rombauts);Rubens' kinderjaren in Keulen en Antwerpen (F. Baudouin); De Turnhoutenaars en de dood (H. De Kok); Kanttekeningen bij het honderd jaar oude gedicht (11 november 1892) 'De Rave' door G. Gezelle (A. Jans); Sociale en culturele structuren op het platteland tijdens het ancien régime (E. Van Autenboer); Verslag van de jaarvergadering met referaten: Archeologie en toponymie (R. Van Passen); Resultaten van de opgravingen in Antwerpen (F. Lauwers); "Apud Toxiandriam locum..." Oude wijn in zakken? (L. Van Impe); Stadsarcheologie te Antwerpen (T. Oost)
Titel: Jaarboek 1991-1992 (IV)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsspeelliedenVierde deel 1700-1794 (G. Speissens); Heeft het keizerlijk edict van 29 april 1789 enige invloed gehad op het stadsbegrip in Brabant tijdens het ancien régime? (J. Goris); Bedebkingen bij en eerste resultaten van een onderzoek omtrent de verkoop van nationale domeinen in het Departement van de Twee Neten (provincie Antwerpen) in de Franse tijd (H. Houtman-De Smedt); De Antwerpse Provinciale Commissie van Graf- en Gedenkschriften 1851-1863 (M. Somers); Het oudste ganzenbord van Vlaanderen? (P. Vansummeren); De Mechelse cathechismus in dogma- en mentaliteitshistorisch perspectief (M. Gielis); Een Brabants patriot: Frans Matthijs van Cannart d'Hammale (Antwerpen 1761-1843) (A. Thijs); Verslag van de jaarvergadering 1992 met referaten: Het provincie-archief in dienst van de lokale geschiedsschrijving (R. Van Passen); Conscriptie in de Franse tijd (E. De Lelys); Vergunningsplichtige inrichtingen (J. Moens); Het fonds der vergunningsplichtige inrichtingen en de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed (G. Plomteux en L. Wylleman)
Titel: Brigands in ’t geweer
Auteur:Frans Verachtert
Beschrijving:de bedoeling is om met dit verhaal, op geschiedkundige feiten gegrondvest, eens te meer laten blijken dat onze voorvaderen fier en dapper, diep-gelovig en edel waren; dat wij, hun nakomelingen, aan hun voorbeeld kunnen leren in welke mate men zijn volk, zijn taal, zijn zeden, zijn geloof moet liefhebben
Titel: Jaarboek 1998-1999 (X)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (1798) (J. Goris); De betekenis van de vrede van Munster (1648) voor de religieuze geschiedenis, vooral voor de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch (M. Gielis); Burgemeester in moelijke tijden: Marnix van Sint-Aldegonde en het beleg van Antwerpen (G. Marnef); Een kleine herinnering: het poëziealbum in Vlaanderen (M. Van Den Berg); Forensische geneeskunde in Mechelen in de 17de eeuw (M. Kocken); Verslag van de jaarvergadering 1999 met referaten: Van Brabantse groot tot euro (H. Houtman-De Smedt); De antecedenten van de euro (E. Van Cauwenberghe); Van Belgische frank tot euro. Het Belgisch geldstelsel in de 19de en 20ste eeuw (H. Houtman-De Smedt)
Titel: Bloeiende Frivolen
Auteur:Guy Aarts
Beschrijving:de ditiel dekt vele ladingen: uit het alledaagse: het leven ( vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.
Titel: Over Piskijkers, pestdokters en pauwendrek
Auteur:dienst erfgoed Geel
Beschrijving:de evolutie van de ziekenzor aan de hand van 24 personages: zorgbehoevenden, zorgverleners, gasthuiszusters. Dit geeft een overzicht van de meest voorkomende ziektes tussen 1500 en 1900, op het kempische platteland
Titel: O.L.Vrouw ter sneeuw
Auteur:Jozef de vocht
Beschrijving:de geschidenis van O.L.Vrouw ter sneeuw in Werbeek. Nu in dichtvorm door De Vocht
Titel: Grensdokter
Auteur:Dr. Al. Mathé
Beschrijving:de geschiedenis van een jonge dokter ( hijzelf) in Arendonk: over zichzelf, de gemeente de geschiedenis - ook een stuk over Retie en WO I
Titel: Via het vagevuur naar de hel
Auteur:August Fruythpof
Beschrijving:de gruwel van concentratiekamp - beleefd door de auteur - aanklacht tegen amnestie voor verraders
Titel: Jaarboek 2003-2004 (XV)
Auteur:Provinciale Commissie G en V.
Beschrijving:De Haanheuvelhoeve (16de-18de eeuw) (J.M. Goris); Mens tussen stad en wetenschap. De voordrachten en lezingen K.C. Peeters (M. Van Den Berg); De Antwerpse heldentenor Ernest Van Dijck (1861-1923) (H. Baeck-Schilders); Verslag van de jaarvergadering 2004 met referaten : De Vlaamse volksverhalenbank. Surfen tussen alvermannetjes, spookdieren, vrijmetselaars, duivels, toverkollen... Op www. volksverhalenbank.be (K. Van Effelterre); Van Wannes en Wolverlei. De herleving van de volksmuziek in Vlaanderen en Nederland (L.P. Grijp)
Titel: Steden en landschappen – de kempen
Auteur:Stan Leurs
Beschrijving:de kempen van schilders en schrijvers, heden en morgen_x000d_ aardrijkskunde der kempen _x000d_ politieke en economische geschiedenis_x000d_ stede- en dorpsaanleg, woning- en hoevebouw_x000d_ de abdijen_x000d_ oude kunst
Titel: Zo leefde ginderbroek… Onze koolputters
Auteur:wijkcomité ginderbroek
Beschrijving:De koolputters uit Ginderbroek
Titel: Lodewijk De Raet
Auteur:Lamberty Max Prof. Dr.
Beschrijving:de Raet Lodewijk: levensbeeld
Titel: De slag van Turnhout
Auteur:Beock - Lusse
Beschrijving:De slag van Turnhout (Retiese auteurs)
Titel: Jaarboek 1992-1993 (V)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (G. Spiessens); Peilingen naar Antwerpens interregionale en internationale wolhandel in de 15de eeuw (G. Asaert); Het gedicht van een Napoleonsoldaat uit Aartselaar (R. Van Passen); Inventaris van het fonds M. De Meyer-A; de Cock in het volkskundemuseum te Antwerpen (M. Van Den Berg); Geschiedenis en achtergrond van het Gouvernementshotel aan de Schoenmarkt (J. Van Roey);Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen (H. De Kok); Bij de honderdvijftigste verjaring van de geboorte van Jan Bols (1842-1992) (A. Jans); Jan Baptist Claes uit Kasterlee, een soldaat van Napoleon (1806-1808) (J. Goris); Verslag van de jaarvergadering 1993 met referaten: Zorg voor het cultureel erfgoed - Inleiding (A. Roeck); Geen behoud zonder onderhoud (R. De Ceulaer en E. Muller); Zorg voor het cultureel erfgoed. Roerend patrimonium (J. Jansen); Voorkomen is beter dan genezen. Problemen rond het bewaren van papieren archieven. (W. Rombauts); Het patrimonium in kleine musea en regionale documentatiecentra (St. Thomas).
Titel: Jaarboek 2002-2003 (XIV)
Auteur:Provinciale Commissie G en V.
Beschrijving:De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vierde deel: 1700-1750 (G. Spiessens); De "Volkskundige Canon": resultaat van bevreemding, vervreemding en ontvreemding (A. Thijs); Minder bekende kunstschatten uit de O.-L.-Vrouwkathedraal te Antwerpen (R. Fabri); Inleiding op het Mechels dialect (M. Kocken); De zevenn hoofdzonden in de Westerse cultuurgeschiedenis (M. Gielis) Verslag van de jaarvergadering 2003 met referaten omtrent het boek: Het belang van het Plantijns archief voor de geschiedenis van de Antwerpse boekdrukkunst (D. Imhof); Antwerpen en het boek (A. Thijs)
Titel: Zo leefde ginderbroek … Het stoomtrammeke van toen
Auteur:wijkcomité ginderbroek
Beschrijving:de tram door ginderbroek
Titel: Leven en werk van Priester-dichter Jozef De Voght
Auteur:Stans Emiel e.a.
Beschrijving:De Voght Jozef: leven en werk (licentiaatsverhandeling 1964 - Leuven)
Titel: de vlierbes heemkundige kring beerse vlimmeren jaargang XL
Auteur:
Beschrijving:de wielrenners van beerse na WO II - sint-quirinus liet sporen na in vlimmeren - WO I vlluchtelingen vinden onderkomen in vluchtoord uden - de slederbos, meer dan een kruidenierszaak - de grenzen van beerse volgens een vaststelling in 1824 - dertig jaar heemkundig museum tempelhof- bijzondere vondsten uit een waterput
Titel: Pastoor Pieter-Jozef Dergent, een priester-martelaar
Auteur:Cruysberghs K. Mgr
Beschrijving:Dergent Pieter-Jozef (° 1870 - + 1914); oorlogsslachtoffer
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots Jozef. archivaris
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis
Titel: Dessel zoals het vroeger was
Auteur:Damen Luc (redactie)
Beschrijving:Dessel: algemene geschiedenis (fotoboek)
Titel: Bijnamen in de gemeente Dessel
Auteur:Leysen Annemarie
Beschrijving:Dessel: bijnamen inwoners (proefschrift RUG - 1969)
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: geschiedenis post
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: geschiedenis post
Titel: Dessel, anno…
Auteur:Damen Luc (eindred)
Beschrijving:Dessel: historische artikels uit 'De Desselaar'
Titel: Een decent pastoreel huys
Auteur:Damen Luc + Soeten Bob
Beschrijving:Dessel: pastorij
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: postgeschiedenis
Titel: Geschiedenis van Dessel
Auteur:Goots J.
Beschrijving:Dessel: uitgebreide geschiedenis (grondgebied, bevolking, instellingen, onderwijs, moderne tijden)
Titel: terug naar de bron – verstillen bij Maria
Auteur:Marian D'Haese
Beschrijving:devotie (kapellen, bidprnetjes, hangers, …) in verband met Maria²
Titel: De Drie Goddelijke Deugden Jg. 16 nr. 61
Auteur:
Beschrijving:Document 1 (Verslag der parochie van Poppel); Geschiedenis van Poppel (Oudere geschiedenis); _x000d_ Poppelse Janhagel;
Titel: Jaarboek 1998
Auteur:
Beschrijving:Dood en begrafenis: gebruiken (Van Santje tot doodsprentje; Rituelen rond sterven en begraven; Haafkoopdag anno 1772)
Titel: Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken
Auteur:Paul Stappaerts
Beschrijving:Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
Titel: Vlaamsche dorpsverhalen
Auteur:de Haan Tjaard W.R. Dr.
Beschrijving:Dorpsverhalen / Vlaanderen (o.a. Jozef Simons: De verrader; August Snieders: De orgelman; enz…)
Titel: De wetenschappelijke duivensport
Auteur:Landercy Henry
Beschrijving:Duivensport
Titel: In memoriam Edward Sneyers
Auteur:Keersmaekers August Dr
Beschrijving:Edward Sneyers / Retiese auteurs
Titel: Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis
Auteur:Ernalsteen J. red
Beschrijving:Edward Sneyers: in memoriam en bibliografie
Titel: geschied- en aardrjkskundig woordenboek der belgische gemeenten I
Auteur:EUG. De Seyn
Beschrijving:een beetje geschiedenis ven belgie en zijn provincies_x000d_ encyclopedie van de belgische gemeenten van AA tot Kwaremont
Titel: De Vraai
Auteur:parochiet29-3-2019 jozef arend
Beschrijving:Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
Titel: Gouw Antwerpen
Auteur:
Beschrijving:Een heemkundige reis doorheer de Provincie Antwerpen 1830/1930/2005 (deze bundel rangschikt 1, de economische activiteiten en waar ze worden uitgeoefend 2,de dorpen met de aldaar bedreven bedrijvigheid // de opsommming is gebeurd op een studie van rond 1830 en rond 1930
Titel: studien over Herentals – volksdevoties en gebruiken in Oud-Herentals
Auteur:J. Lauwerys
Beschrijving:een hoekje opliichhten om na te gaan: volksdevoties, volksgebruiken in verband met heiligenverering
Titel: geschied- en aardrijkskundig woordenboek der belgische gemeenten II
Auteur:Eug De Seyn
Beschrijving:een naslagwerk over de belgische gemeenten van Laar tot Zwijndrecht
Titel: Veurne in de grote oorlog
Auteur:Jozef Ameeuw
Beschrijving:een reconstructie van her oorlogsverleden ( 1914-18) van Veurne en de omliggende dorpen met oog voor groete gebeurtenissen en kleine feiten
Titel: Jaarboek Taxandria 2007(LXXIX)
Auteur:
Beschrijving:Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken (memoires 1844);_x000d_ Triumphus lesu oft godlicke (lofzangen ontstaan in Klooster Sion Lier);Devotie aan de grens(Hoogstraten)_x000d_ Abdijdomein Tongerlo (l5de-16de eeuw);Klein Seminarie Hoogstraten in 1872 ;Herkomst familie Sas ;_x000d_ Van dwarsliggers en andere binken (Turnhoutse kempen 1ste.helft 20st eeuw);
Titel: Jaarboek Taxandria 2016 (LXXXVIII)
Auteur:
Beschrijving:Een terugblik op de 50 Kempische congressen van het centrum voor de Studie van het Land en het Volk van de Kempen (1966-2015), Ondernemersmacht en arbeiderskracht i een industrialiserende gemeenschap, Lessius of de Kempense geest van het kapitalisme, Francken en zonen. Artistieke en sociale en economische aspecten van een Kempische schildersdynastie en hun ateliers rond 1600, Jozef Simons en de eerste Wereldoorlog, Een beknopte geschiedenis van 'Maatschappij Orpheus Turnhout (1857 - 2014), Studeren in 'Hoogstraten' in het begin van de 19de eeuw. Een voorbeeld August Van Cauwelaert, het verhaal van Maria Beirens: een getuigenis van een Kempische zuster die in Heverlee ondergedoken Joodse kinderen hielp, De plaatsnaam Turnhout en andere namen met -hout,
Titel: Vrijheid aan de Run
Auteur:
Beschrijving:Eersel (o.a. processie Werbeek p. 63)
Titel: De rakkers der grenzen
Auteur:Vleugels J.
Beschrijving:Eerste wereldoorlog: grensgebeurtenissen