Kempische schuttersgilden

Titel Kempische schuttersgilden
Auteur Van Autenboer E Dr
Uitgever Taxandria
Plaats Turnhout
Datum 1972 - 1974
Beschrijving Schutterijen: kolveniersgilden in de Kempen (o.a. Retie op pag. 54)