Titel Auteur Beschrijving
Baron Francois du Four Raeymaekers Walter Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Het molenaarsgeslacht Raerymaekers in 19de – 20ste eeuw Raerymaekers Maria L.C. Kempen (Mol; Retie; Arendonk; Geel; Dessel): molenaars Raeymaekers (19de en 20ste eeuw) - stamboom
Liederboek van den Belgischen soldaat Quoidbach Th. (samensteller) Liederen: Vaderlandse gezangen; Liederen over volk en staat; Huwelijks- en arbeidsliederen; Minneliederen; Jeugdliederen; Heldengedichten en gezangen
Martinus van Tours Quadflieg Josef Sint Maarten van Tours / Kinderboek
Adalhard, heer van Heusden Put Frans Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden Put Eddy d'Hoker Mark Latijnse scholen / Repertotium en archiefgids_x000d_ Retie door P. Jans (p. 605)
Jaarboek 1990-1991 (III) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse stadsspeellieden Derde deel: 1650-1700 (G. Spiessens); Analyses van de resoluties van de vrijheid Hoogstraten, 1680-1795 (W. Rombauts);Rubens' kinderjaren in Keulen en Antwerpen (F. Baudouin); De Turnhoutenaars en de dood (H. De Kok); Kanttekeningen bij het honderd jaar oude gedicht (11 november 1892) 'De Rave' door G. Gezelle (A. Jans); Sociale en culturele structuren op het platteland tijdens het ancien régime (E. Van Autenboer); Verslag van de jaarvergadering met referaten: Archeologie en toponymie (R. Van Passen); Resultaten van de opgravingen in Antwerpen (F. Lauwers); "Apud Toxiandriam locum..." Oude wijn in zakken? (L. Van Impe); Stadsarcheologie te Antwerpen (T. Oost)
Jaarboek 1991-1992 (IV) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse stadsspeelliedenVierde deel 1700-1794 (G. Speissens); Heeft het keizerlijk edict van 29 april 1789 enige invloed gehad op het stadsbegrip in Brabant tijdens het ancien régime? (J. Goris); Bedebkingen bij en eerste resultaten van een onderzoek omtrent de verkoop van nationale domeinen in het Departement van de Twee Neten (provincie Antwerpen) in de Franse tijd (H. Houtman-De Smedt); De Antwerpse Provinciale Commissie van Graf- en Gedenkschriften 1851-1863 (M. Somers); Het oudste ganzenbord van Vlaanderen? (P. Vansummeren); De Mechelse cathechismus in dogma- en mentaliteitshistorisch perspectief (M. Gielis); Een Brabants patriot: Frans Matthijs van Cannart d'Hammale (Antwerpen 1761-1843) (A. Thijs); Verslag van de jaarvergadering 1992 met referaten: Het provincie-archief in dienst van de lokale geschiedsschrijving (R. Van Passen); Conscriptie in de Franse tijd (E. De Lelys); Vergunningsplichtige inrichtingen (J. Moens); Het fonds der vergunningsplichtige inrichtingen en de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed (G. Plomteux en L. Wylleman)
Jaarboek 1992-1993 (V) Provinciale Commissie G. en V. De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (G. Spiessens); Peilingen naar Antwerpens interregionale en internationale wolhandel in de 15de eeuw (G. Asaert); Het gedicht van een Napoleonsoldaat uit Aartselaar (R. Van Passen); Inventaris van het fonds M. De Meyer-A; de Cock in het volkskundemuseum te Antwerpen (M. Van Den Berg); Geschiedenis en achtergrond van het Gouvernementshotel aan de Schoenmarkt (J. Van Roey);Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen (H. De Kok); Bij de honderdvijftigste verjaring van de geboorte van Jan Bols (1842-1992) (A. Jans); Jan Baptist Claes uit Kasterlee, een soldaat van Napoleon (1806-1808) (J. Goris); Verslag van de jaarvergadering 1993 met referaten: Zorg voor het cultureel erfgoed - Inleiding (A. Roeck); Geen behoud zonder onderhoud (R. De Ceulaer en E. Muller); Zorg voor het cultureel erfgoed. Roerend patrimonium (J. Jansen); Voorkomen is beter dan genezen. Problemen rond het bewaren van papieren archieven. (W. Rombauts); Het patrimonium in kleine musea en regionale documentatiecentra (St. Thomas).
Jaarboek 1994-1995 (VII) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse muzikant, beeldsnijder en borduurwerker Theodoor Verbrugghen (Antwerpen, 1617-1701) (G. Spiessens); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie (R. Van Passen); Tussen tolerantie en repressie: wereldlijke en kerkelijke overheden tegenover protestanten te Antwerpen in de 16de eeuw (G. Marnef); De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerkersgezellen (18de-19de eeuw) (A. Thijs); Een 17de eeuwse Antwerpse kunstkast historisch en iconografisch toegelicht (R. Fabri); Aspecten van funeraire archeologie in Antwerpen (T. Oost); De duivel en de Brabantse volkssagen (M. Gielis); Diligences en tollen. Bijdrage tot de geschiedenis van de verkeersnetwerken in België omstreeks 1850 (W. Rombauts); De polder van Oosterweel cum annexis. Historiek, organisatie, archief. (G. Asaert); Van de non Gheerlindis, kosters, haar haan en een loze vos of een schoon mirakel van Sint-Rombaut (A. Jans). Verslag van de jaarvergadering 1995 met referaten: Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen (L. Helsen); De Vereniging van Kempische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog (J. Goris); Groot-Antwerpen en zijn ring (P. Lombaerde); Het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting (A. Henau);
Jaarboek 1995-1996 (VIII) Provinciale Commissie G. en V. Kontichs volksschrijver en schilder Robert Van Passen sr. herdacht (1895-1963) (R. Van Passen); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie. Borgbrieven van Wilrijk. (R. Van Passen); Een verkenning van het archief van Jozef Weyns (1913-1974) (M. Somers); De Latijnse school en het Sint-Jozefcollege van Turnhout (H. De Kok); De historiografie over de 16de-eeuwse Zuid-Nederlandse emigratie (A. Thijs); Tussen religie en magie: een analyse van Mechelse heksenprocessen uit de 17de eeuw (G. Marnef); Het hoogmoedige meisje (AaTh 940) (M. Van Den Berg); Van 'Wolf' en 'Cater' of de Antwerpse voorgeschiedenis van het huidige Credit Lyonnais Belgium (H. Houtman- De Smedt); Sanctus Damianus quidam, de quo nihil fit sed super... (A. Jans); Over ratten, muizen en...heksenfluit (P. Vansummeren); Bedevaartliteratuur in Vlaanderen: van godvruchtige propaganda naar wetenschappelijke studies (A. Thijs)). Verslag van de jaarvergadering 1996 met referaten: Groenteteelt en -consumptie in België, 19de eeuw-1914 (E. Van Leuven); De keuken van vroeger: een archeologische reconstructie en Antwerpse voorbeelden (A. Ervynck); Drankcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime (R. Van Uytven); Van wild naar streekgebonden huisdier: een kleurrijke geschiedenis (A. Jans) Provinciaal Centrum Arenberg (Antwerpen): restanten van het Schuttershof (J. Bungeneers) en Provinciaal domein Kasteel d'Ursel te Hingene (J. Bungeneers)
Jaarboek 1996-1998 (IX) Provinciale Commissie G. en V. De Antwerpse speelman Peeter Borlon sr. (Antwerpen, ca. 1545) (G. Spiessens); Jan Baptist Willems: dagboek van eenen dorpsschoolmeester (1875) (R. Van Passen en M. Somers); Werken in de Brepolsfabrieken (H. De Kok); Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-boerenoorlogen (1880-1902) (J. Goris); De calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585) (G. Marnef); Johannes Driedo van Turnhout (ca. 1480-1635) en Leonardus Lessius van Brecht (1554-1623) (M. Gielis); De Antwerpse kunstenaarsvereniging 'De Scalden' (1889-1914) (M. Somers); Poesjesprogramma's: een lange traditie (M. Van Den Berg); Prostitutie in Turnhout (15de-20ste eeuw) (H. De Kok); Capriolen bij een eeuwfeest (geitenbond) A. Jans) Verslag van de jaarvergadering 1997 met referaten: Rondreizende poppenspelers in Vlaanderen (A. Thijs); Priesters en geestelijken in de volkssagen van de provincie Antwerpen (A. Roeck); Componist Theophiel Peeters (1883-1949). Promotor van de oude Kempense volksliederen en dansen (M. Somers); Brepols en de volks- en kinderprenten (P. Vansummeren); Voor outer en heerd? Het religieuze motief in de Boernkrijg (M. Gielis); Antwerpse huizengeschiedenis. Casus: de panden van de Grote Markt (G. Asaert) Verslag van de jaarvergadering 1998 met referaten.
Jaarboek 1998-1999 (X) Provinciale Commissie G. en V. De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (1798) (J. Goris); De betekenis van de vrede van Munster (1648) voor de religieuze geschiedenis, vooral voor de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch (M. Gielis); Burgemeester in moelijke tijden: Marnix van Sint-Aldegonde en het beleg van Antwerpen (G. Marnef); Een kleine herinnering: het poëziealbum in Vlaanderen (M. Van Den Berg); Forensische geneeskunde in Mechelen in de 17de eeuw (M. Kocken); Verslag van de jaarvergadering 1999 met referaten: Van Brabantse groot tot euro (H. Houtman-De Smedt); De antecedenten van de euro (E. Van Cauwenberghe); Van Belgische frank tot euro. Het Belgisch geldstelsel in de 19de en 20ste eeuw (H. Houtman-De Smedt)
Jaarboek 2001-2002 Provinciale Commissie G. en V. 'De jonge taalvrienden' (1875-1883), een katholieke, Vlaamsgezinde studentenbond (M. Somers); Rederijkers en religieuze vernieuwing te Antwerpen (G. Marnef); Historisch project politiek personeel provincie Antwerpen - PPA (S. Heylen en S. Bollen); Heksenwaan (M. Kocken); Distributie en devotionalia in Brabantse bedevaartplaatsen - 17de/18de eeuw (A. Thijs); Amalia van Solms en Turnhout (H. De Kok) Verslag van de jaarvergadering 2002 met referaten in het teken van de Slag van de Guldensporen: De Guldensporenherdenkingen in de provincie Antwerpen (M. Somers); Turnhout herdenkt de Slag van de Guldensporen (H. De Kok); Omtrent de Geelse guldensporenherdenkingen (J. Van Meensel); Na het zevende eeuwfeest van 1302. Wat de Vlaamse beweging naliet (J. Van Meensel); Heraldiek als hulpwetenschap: wapenschild Vlaamse Gemeenschap (L. Duerloo)
Jaarboek 2002-2003 (XIV) Provinciale Commissie G en V. De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vierde deel: 1700-1750 (G. Spiessens); De "Volkskundige Canon": resultaat van bevreemding, vervreemding en ontvreemding (A. Thijs); Minder bekende kunstschatten uit de O.-L.-Vrouwkathedraal te Antwerpen (R. Fabri); Inleiding op het Mechels dialect (M. Kocken); De zevenn hoofdzonden in de Westerse cultuurgeschiedenis (M. Gielis) Verslag van de jaarvergadering 2003 met referaten omtrent het boek: Het belang van het Plantijns archief voor de geschiedenis van de Antwerpse boekdrukkunst (D. Imhof); Antwerpen en het boek (A. Thijs)
Jaarboek 2003-2004 (XV) Provinciale Commissie G en V. De Haanheuvelhoeve (16de-18de eeuw) (J.M. Goris); Mens tussen stad en wetenschap. De voordrachten en lezingen K.C. Peeters (M. Van Den Berg); De Antwerpse heldentenor Ernest Van Dijck (1861-1923) (H. Baeck-Schilders); Verslag van de jaarvergadering 2004 met referaten : De Vlaamse volksverhalenbank. Surfen tussen alvermannetjes, spookdieren, vrijmetselaars, duivels, toverkollen... Op www. volksverhalenbank.be (K. Van Effelterre); Van Wannes en Wolverlei. De herleving van de volksmuziek in Vlaanderen en Nederland (L.P. Grijp)
Jaarboek 1993-1994 (VI) Provinciale Cimmissie G.en V. De Antwerpse stadsbeiaardiers. Deel I: 1540-1650 (G. Spiessens); Ontsluiting van de Noorderkempen. De aanleg van de steenweg Hoogstraten-Oostmalle-Lier, 1836-1842. (W. Rombauts); De mythevorming rond de vrijmetselarij (A. Roeck); De rol en de sterkte van de Lutheranen te Antwerpen in de 16de eeuw. (J. Van Roey); 18de-eeuwse Franse scholen in de provincie Antwerpen (R. Van Passen); Het Antwerps bankwezen. Een historisch overzicht. (H. Houtman-De Smedt); Volksprenten van de weduwe Ratinckx te Antwerpen (P. Vansummeren); De beginjaren van het tijdschrift "De Vlaemsche School" (1854-1855) (M. Somers); Augustijnergeloof en predikherengeloof (M. Gielis); Tafeltje dek je. Voedsel en drank in het volksverhaal. (M. Van Den Berg); Verslag van de jaarvergadering 1994 met referaten: Inleiding "Het groen" (A. Roeck); Het groen in de volkscultuur (A. Roeck); Het Grotenhout- of Giels Bos. Een historisch bos in de Kempen (H. De Kok); 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen (Leenders K.A.H.W.); Krachtlijnen van het provinciaal beleid inzake natuurbehoud (J. Van Der Smissen).
jaarboek 2006-2007 ( XVIII ) provinC. Commissie voor volksk honderd jaar volkskundig verzamelen - licht en maatvoering in Ignatiuskerk - privileges en politieke cultuur - het schouwtoneel van de eerste generatie antwerpse volkskundigen - fétis versus benoit - over beestiens ende andere gedierten - de orientatie van het transitverkeer door de stad herentals - constance teichmann en het antwerpse muziekleven - joachim vanden hove luit - de antwerpse stadsspeellieden - teksten betreffende het anwerps episcopaat
Oorlog over ons dorp Proost Cyriel Kasterlee: oorlogsjaren (interbellum; veldtocht; bezetting; weerstand; bevrijding; gesneuvelden; eindfase)
Grobbendonk – Ten Troon Prims Kan. Dr. Floris Grobbendonk: geschiedenis priorij O.L.V. ten Troon (deel II Campinia Sacra)
Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk Prims Floris Dr Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
Sint-Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel Prims Floris Postel: abdij (Ontstaan en geschiedenis met lijsten van kloosterlingen)
Sint Agnetendal te Arendonk Prims Floris Arendonk: Sint Agnetendal
Karel Theodoor Le Bon Prims Floris Kempen, Geel (1777-1844): Le Bon Karel Theodoor
Album pastorum Campinae Antverpiensis Prims Fl Kan. Dr. Kempen: pastoorslijsten tot 1950 / Pastorele geschiedenis
Heimwee doet ons hart verlangen… Preud'homme Armand Liederen - Preud'homme / Retiese auteurs Van Hemeldonck (inleiding)
Beroemde kerstverhalen Polders Loek Kerstmis: kerstverhalen
Begijnhoven Philippen L. J. M. Begijnhoven: oorsprong, geschiedenis, inrichting
Eigen aard Peeters K.C. Prof. Dr. Volkskunde: Vlaamse volksleven
Soldaten van Napoleon Peeters K. C. Dr Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
De Gordel om Mol Peeters F.J. + Verbruggen M. Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
Wandelgids voor de provincie Antwerpen Peeters André Provincie Antwerpen:_x000d_ Wandelgids met 30 bewegwijzerde wandelingen (kunsthistorische wandelingen_x000d_ Domeinwandelingen en gemeentelijke of VVV-wandelingen) o.a. Dessel, Mol-Postel
Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel Peeters + Ver Bruggen + Vos P/ Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
volkskleederdrachten in vlaanderen Paule sterkens-cieters klederdracht in belgie per streek en per beroep
Molse Tijdingen 24 Paul Vos, eindredactie- Verschillende
Molse Tijdingen 2019 – 27 Paul Vos, e.a Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken Paul Stappaerts Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
De Vraai parochiet29-3-2019 jozef arend Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
Heraldiek en genealogie Pama C Heraldiek; Genealogie (encyclopedisch vademecum)
Gheel P.D. Kuyl, priester gheel vermaard door de de eredienst der heilige dimphna - geschied- en oudheidkundige beschrijving der kerken gestichten en kapellen dier oude ^pkljknjdll,klm,kklmjhkn
Zes dagen in het klooster van Korsendonk Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Historisch verhaal / Korsendonk
Bij de vlieghaven Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Verhalen
De moeder van het dorp Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Streekroman
De indringer Op De Beeck Leo Retiese auteurs / Streekroman
Volk uit de Kempen Op de Beeck Leo Kempen: proza en gedichten Kempische schrijvers + tekeningen + liederenmuziek
Moet ge horen! Op de Beeck Leo Kempen: volksgeloof (magie en volkshumor)
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: postgeschiedenis
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: geschiedenis post
Postgeschiedenis van Dessel Oomis A. Dessel: geschiedenis post
Titel: Baron Francois du Four
Auteur:Raeymaekers Walter
Beschrijving:Retie / Baron Francois du Four / Het kasteel_x000d_ Reties auteurs: Wlater Raeymakers
Titel: Het molenaarsgeslacht Raerymaekers in 19de – 20ste eeuw
Auteur:Raerymaekers Maria L.C.
Beschrijving:Kempen (Mol; Retie; Arendonk; Geel; Dessel): molenaars Raeymaekers (19de en 20ste eeuw) - stamboom
Titel: Liederboek van den Belgischen soldaat
Auteur:Quoidbach Th. (samensteller)
Beschrijving:Liederen: Vaderlandse gezangen; Liederen over volk en staat; Huwelijks- en arbeidsliederen; Minneliederen; Jeugdliederen; Heldengedichten en gezangen
Titel: Martinus van Tours
Auteur:Quadflieg Josef
Beschrijving:Sint Maarten van Tours / Kinderboek
Titel: Adalhard, heer van Heusden
Auteur:Put Frans
Beschrijving:Adalhard (° 751/752): abt van abdij CORBIE en heilige met o.m. Adalhards patrimonium (o.m. Retie- pag. 61); de bezittingen van de abdij in Mol (p. 77), enz.;
Titel: Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden
Auteur:Put Eddy d'Hoker Mark
Beschrijving:Latijnse scholen / Repertotium en archiefgids_x000d_ Retie door P. Jans (p. 605)
Titel: Jaarboek 1990-1991 (III)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsspeellieden Derde deel: 1650-1700 (G. Spiessens); Analyses van de resoluties van de vrijheid Hoogstraten, 1680-1795 (W. Rombauts);Rubens' kinderjaren in Keulen en Antwerpen (F. Baudouin); De Turnhoutenaars en de dood (H. De Kok); Kanttekeningen bij het honderd jaar oude gedicht (11 november 1892) 'De Rave' door G. Gezelle (A. Jans); Sociale en culturele structuren op het platteland tijdens het ancien régime (E. Van Autenboer); Verslag van de jaarvergadering met referaten: Archeologie en toponymie (R. Van Passen); Resultaten van de opgravingen in Antwerpen (F. Lauwers); "Apud Toxiandriam locum..." Oude wijn in zakken? (L. Van Impe); Stadsarcheologie te Antwerpen (T. Oost)
Titel: Jaarboek 1991-1992 (IV)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsspeelliedenVierde deel 1700-1794 (G. Speissens); Heeft het keizerlijk edict van 29 april 1789 enige invloed gehad op het stadsbegrip in Brabant tijdens het ancien régime? (J. Goris); Bedebkingen bij en eerste resultaten van een onderzoek omtrent de verkoop van nationale domeinen in het Departement van de Twee Neten (provincie Antwerpen) in de Franse tijd (H. Houtman-De Smedt); De Antwerpse Provinciale Commissie van Graf- en Gedenkschriften 1851-1863 (M. Somers); Het oudste ganzenbord van Vlaanderen? (P. Vansummeren); De Mechelse cathechismus in dogma- en mentaliteitshistorisch perspectief (M. Gielis); Een Brabants patriot: Frans Matthijs van Cannart d'Hammale (Antwerpen 1761-1843) (A. Thijs); Verslag van de jaarvergadering 1992 met referaten: Het provincie-archief in dienst van de lokale geschiedsschrijving (R. Van Passen); Conscriptie in de Franse tijd (E. De Lelys); Vergunningsplichtige inrichtingen (J. Moens); Het fonds der vergunningsplichtige inrichtingen en de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed (G. Plomteux en L. Wylleman)
Titel: Jaarboek 1992-1993 (V)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (G. Spiessens); Peilingen naar Antwerpens interregionale en internationale wolhandel in de 15de eeuw (G. Asaert); Het gedicht van een Napoleonsoldaat uit Aartselaar (R. Van Passen); Inventaris van het fonds M. De Meyer-A; de Cock in het volkskundemuseum te Antwerpen (M. Van Den Berg); Geschiedenis en achtergrond van het Gouvernementshotel aan de Schoenmarkt (J. Van Roey);Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen (H. De Kok); Bij de honderdvijftigste verjaring van de geboorte van Jan Bols (1842-1992) (A. Jans); Jan Baptist Claes uit Kasterlee, een soldaat van Napoleon (1806-1808) (J. Goris); Verslag van de jaarvergadering 1993 met referaten: Zorg voor het cultureel erfgoed - Inleiding (A. Roeck); Geen behoud zonder onderhoud (R. De Ceulaer en E. Muller); Zorg voor het cultureel erfgoed. Roerend patrimonium (J. Jansen); Voorkomen is beter dan genezen. Problemen rond het bewaren van papieren archieven. (W. Rombauts); Het patrimonium in kleine musea en regionale documentatiecentra (St. Thomas).
Titel: Jaarboek 1994-1995 (VII)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse muzikant, beeldsnijder en borduurwerker Theodoor Verbrugghen (Antwerpen, 1617-1701) (G. Spiessens); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie (R. Van Passen); Tussen tolerantie en repressie: wereldlijke en kerkelijke overheden tegenover protestanten te Antwerpen in de 16de eeuw (G. Marnef); De maatschappelijke betekenis van de collectieve religieuze rituelen der Antwerpse handwerkersgezellen (18de-19de eeuw) (A. Thijs); Een 17de eeuwse Antwerpse kunstkast historisch en iconografisch toegelicht (R. Fabri); Aspecten van funeraire archeologie in Antwerpen (T. Oost); De duivel en de Brabantse volkssagen (M. Gielis); Diligences en tollen. Bijdrage tot de geschiedenis van de verkeersnetwerken in België omstreeks 1850 (W. Rombauts); De polder van Oosterweel cum annexis. Historiek, organisatie, archief. (G. Asaert); Van de non Gheerlindis, kosters, haar haan en een loze vos of een schoon mirakel van Sint-Rombaut (A. Jans). Verslag van de jaarvergadering 1995 met referaten: Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de Tweede Wereldoorlog in de Kempen (L. Helsen); De Vereniging van Kempische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog (J. Goris); Groot-Antwerpen en zijn ring (P. Lombaerde); Het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting (A. Henau);
Titel: Jaarboek 1995-1996 (VIII)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:Kontichs volksschrijver en schilder Robert Van Passen sr. herdacht (1895-1963) (R. Van Passen); Borgbrieven, een bron voor de studie van de migratie. Borgbrieven van Wilrijk. (R. Van Passen); Een verkenning van het archief van Jozef Weyns (1913-1974) (M. Somers); De Latijnse school en het Sint-Jozefcollege van Turnhout (H. De Kok); De historiografie over de 16de-eeuwse Zuid-Nederlandse emigratie (A. Thijs); Tussen religie en magie: een analyse van Mechelse heksenprocessen uit de 17de eeuw (G. Marnef); Het hoogmoedige meisje (AaTh 940) (M. Van Den Berg); Van 'Wolf' en 'Cater' of de Antwerpse voorgeschiedenis van het huidige Credit Lyonnais Belgium (H. Houtman- De Smedt); Sanctus Damianus quidam, de quo nihil fit sed super... (A. Jans); Over ratten, muizen en...heksenfluit (P. Vansummeren); Bedevaartliteratuur in Vlaanderen: van godvruchtige propaganda naar wetenschappelijke studies (A. Thijs)). Verslag van de jaarvergadering 1996 met referaten: Groenteteelt en -consumptie in België, 19de eeuw-1914 (E. Van Leuven); De keuken van vroeger: een archeologische reconstructie en Antwerpse voorbeelden (A. Ervynck); Drankcultuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime (R. Van Uytven); Van wild naar streekgebonden huisdier: een kleurrijke geschiedenis (A. Jans) Provinciaal Centrum Arenberg (Antwerpen): restanten van het Schuttershof (J. Bungeneers) en Provinciaal domein Kasteel d'Ursel te Hingene (J. Bungeneers)
Titel: Jaarboek 1996-1998 (IX)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Antwerpse speelman Peeter Borlon sr. (Antwerpen, ca. 1545) (G. Spiessens); Jan Baptist Willems: dagboek van eenen dorpsschoolmeester (1875) (R. Van Passen en M. Somers); Werken in de Brepolsfabrieken (H. De Kok); Antwerpen, het centrum van de Vlaamse boerensympathie tijdens de Anglo-boerenoorlogen (1880-1902) (J. Goris); De calvinistische republiek te Antwerpen (1577-1585) (G. Marnef); Johannes Driedo van Turnhout (ca. 1480-1635) en Leonardus Lessius van Brecht (1554-1623) (M. Gielis); De Antwerpse kunstenaarsvereniging 'De Scalden' (1889-1914) (M. Somers); Poesjesprogramma's: een lange traditie (M. Van Den Berg); Prostitutie in Turnhout (15de-20ste eeuw) (H. De Kok); Capriolen bij een eeuwfeest (geitenbond) A. Jans) Verslag van de jaarvergadering 1997 met referaten: Rondreizende poppenspelers in Vlaanderen (A. Thijs); Priesters en geestelijken in de volkssagen van de provincie Antwerpen (A. Roeck); Componist Theophiel Peeters (1883-1949). Promotor van de oude Kempense volksliederen en dansen (M. Somers); Brepols en de volks- en kinderprenten (P. Vansummeren); Voor outer en heerd? Het religieuze motief in de Boernkrijg (M. Gielis); Antwerpse huizengeschiedenis. Casus: de panden van de Grote Markt (G. Asaert) Verslag van de jaarvergadering 1998 met referaten.
Titel: Jaarboek 1998-1999 (X)
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen (1798) (J. Goris); De betekenis van de vrede van Munster (1648) voor de religieuze geschiedenis, vooral voor de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch (M. Gielis); Burgemeester in moelijke tijden: Marnix van Sint-Aldegonde en het beleg van Antwerpen (G. Marnef); Een kleine herinnering: het poëziealbum in Vlaanderen (M. Van Den Berg); Forensische geneeskunde in Mechelen in de 17de eeuw (M. Kocken); Verslag van de jaarvergadering 1999 met referaten: Van Brabantse groot tot euro (H. Houtman-De Smedt); De antecedenten van de euro (E. Van Cauwenberghe); Van Belgische frank tot euro. Het Belgisch geldstelsel in de 19de en 20ste eeuw (H. Houtman-De Smedt)
Titel: Jaarboek 2001-2002
Auteur:Provinciale Commissie G. en V.
Beschrijving:'De jonge taalvrienden' (1875-1883), een katholieke, Vlaamsgezinde studentenbond (M. Somers); Rederijkers en religieuze vernieuwing te Antwerpen (G. Marnef); Historisch project politiek personeel provincie Antwerpen - PPA (S. Heylen en S. Bollen); Heksenwaan (M. Kocken); Distributie en devotionalia in Brabantse bedevaartplaatsen - 17de/18de eeuw (A. Thijs); Amalia van Solms en Turnhout (H. De Kok) Verslag van de jaarvergadering 2002 met referaten in het teken van de Slag van de Guldensporen: De Guldensporenherdenkingen in de provincie Antwerpen (M. Somers); Turnhout herdenkt de Slag van de Guldensporen (H. De Kok); Omtrent de Geelse guldensporenherdenkingen (J. Van Meensel); Na het zevende eeuwfeest van 1302. Wat de Vlaamse beweging naliet (J. Van Meensel); Heraldiek als hulpwetenschap: wapenschild Vlaamse Gemeenschap (L. Duerloo)
Titel: Jaarboek 2002-2003 (XIV)
Auteur:Provinciale Commissie G en V.
Beschrijving:De torenwachters van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Vierde deel: 1700-1750 (G. Spiessens); De "Volkskundige Canon": resultaat van bevreemding, vervreemding en ontvreemding (A. Thijs); Minder bekende kunstschatten uit de O.-L.-Vrouwkathedraal te Antwerpen (R. Fabri); Inleiding op het Mechels dialect (M. Kocken); De zevenn hoofdzonden in de Westerse cultuurgeschiedenis (M. Gielis) Verslag van de jaarvergadering 2003 met referaten omtrent het boek: Het belang van het Plantijns archief voor de geschiedenis van de Antwerpse boekdrukkunst (D. Imhof); Antwerpen en het boek (A. Thijs)
Titel: Jaarboek 2003-2004 (XV)
Auteur:Provinciale Commissie G en V.
Beschrijving:De Haanheuvelhoeve (16de-18de eeuw) (J.M. Goris); Mens tussen stad en wetenschap. De voordrachten en lezingen K.C. Peeters (M. Van Den Berg); De Antwerpse heldentenor Ernest Van Dijck (1861-1923) (H. Baeck-Schilders); Verslag van de jaarvergadering 2004 met referaten : De Vlaamse volksverhalenbank. Surfen tussen alvermannetjes, spookdieren, vrijmetselaars, duivels, toverkollen... Op www. volksverhalenbank.be (K. Van Effelterre); Van Wannes en Wolverlei. De herleving van de volksmuziek in Vlaanderen en Nederland (L.P. Grijp)
Titel: Jaarboek 1993-1994 (VI)
Auteur:Provinciale Cimmissie G.en V.
Beschrijving:De Antwerpse stadsbeiaardiers. Deel I: 1540-1650 (G. Spiessens); Ontsluiting van de Noorderkempen. De aanleg van de steenweg Hoogstraten-Oostmalle-Lier, 1836-1842. (W. Rombauts); De mythevorming rond de vrijmetselarij (A. Roeck); De rol en de sterkte van de Lutheranen te Antwerpen in de 16de eeuw. (J. Van Roey); 18de-eeuwse Franse scholen in de provincie Antwerpen (R. Van Passen); Het Antwerps bankwezen. Een historisch overzicht. (H. Houtman-De Smedt); Volksprenten van de weduwe Ratinckx te Antwerpen (P. Vansummeren); De beginjaren van het tijdschrift "De Vlaemsche School" (1854-1855) (M. Somers); Augustijnergeloof en predikherengeloof (M. Gielis); Tafeltje dek je. Voedsel en drank in het volksverhaal. (M. Van Den Berg); Verslag van de jaarvergadering 1994 met referaten: Inleiding "Het groen" (A. Roeck); Het groen in de volkscultuur (A. Roeck); Het Grotenhout- of Giels Bos. Een historisch bos in de Kempen (H. De Kok); 2000 jaar woeste gronden in de westelijke Kempen (Leenders K.A.H.W.); Krachtlijnen van het provinciaal beleid inzake natuurbehoud (J. Van Der Smissen).
Titel: jaarboek 2006-2007 ( XVIII )
Auteur:provinC. Commissie voor volksk
Beschrijving:honderd jaar volkskundig verzamelen - licht en maatvoering in Ignatiuskerk - privileges en politieke cultuur - het schouwtoneel van de eerste generatie antwerpse volkskundigen - fétis versus benoit - over beestiens ende andere gedierten - de orientatie van het transitverkeer door de stad herentals - constance teichmann en het antwerpse muziekleven - joachim vanden hove luit - de antwerpse stadsspeellieden - teksten betreffende het anwerps episcopaat
Titel: Oorlog over ons dorp
Auteur:Proost Cyriel
Beschrijving:Kasterlee: oorlogsjaren (interbellum; veldtocht; bezetting; weerstand; bevrijding; gesneuvelden; eindfase)
Titel: Grobbendonk – Ten Troon
Auteur:Prims Kan. Dr. Floris
Beschrijving:Grobbendonk: geschiedenis priorij O.L.V. ten Troon (deel II Campinia Sacra)
Titel: Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Korsendonk
Auteur:Prims Floris Dr
Beschrijving:Priorij Korsendonk (Nr. 7 in de reeks Campinia Sacra = studie van oude Kempische 'Godshuizen')
Titel: Sint-Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: klooster St-Agnetendal (geschiedenis) (p. 35: Retie/Sint-Annadal)
Titel: De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Postel: abdij (Ontstaan en geschiedenis met lijsten van kloosterlingen)
Titel: Sint Agnetendal te Arendonk
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Arendonk: Sint Agnetendal
Titel: Karel Theodoor Le Bon
Auteur:Prims Floris
Beschrijving:Kempen, Geel (1777-1844): Le Bon Karel Theodoor
Titel: Album pastorum Campinae Antverpiensis
Auteur:Prims Fl Kan. Dr.
Beschrijving:Kempen: pastoorslijsten tot 1950 / Pastorele geschiedenis
Titel: Heimwee doet ons hart verlangen…
Auteur:Preud'homme Armand
Beschrijving:Liederen - Preud'homme / Retiese auteurs Van Hemeldonck (inleiding)
Titel: Beroemde kerstverhalen
Auteur:Polders Loek
Beschrijving:Kerstmis: kerstverhalen
Titel: Begijnhoven
Auteur:Philippen L. J. M.
Beschrijving:Begijnhoven: oorsprong, geschiedenis, inrichting
Titel: Eigen aard
Auteur:Peeters K.C. Prof. Dr.
Beschrijving:Volkskunde: Vlaamse volksleven
Titel: Soldaten van Napoleon
Auteur:Peeters K. C. Dr
Beschrijving:Napoleon: 'conscrits' tussen 1806 en 1815 (naar handschriften van soldaat Kenis Wilhelmus uit Loenhout)
Titel: De Gordel om Mol
Auteur:Peeters F.J. + Verbruggen M.
Beschrijving:Mol: cultuur-historische beschrijving 'Gordel rond Mol'
Titel: Wandelgids voor de provincie Antwerpen
Auteur:Peeters André
Beschrijving:Provincie Antwerpen:_x000d_ Wandelgids met 30 bewegwijzerde wandelingen (kunsthistorische wandelingen_x000d_ Domeinwandelingen en gemeentelijke of VVV-wandelingen) o.a. Dessel, Mol-Postel
Titel: Grenzen en palen in de voogdij Mol-Balen-Dessel
Auteur:Peeters + Ver Bruggen + Vos P/
Beschrijving:Mol / Oude grenzen (grenspalen) met o.a. Retie, Geel, Postel, Lommel, Eksel, Ham, Olmen, Meerhout
Titel: volkskleederdrachten in vlaanderen
Auteur:Paule sterkens-cieters
Beschrijving:klederdracht in belgie per streek en per beroep
Titel: Molse Tijdingen 24
Auteur:Paul Vos, eindredactie-
Beschrijving:Verschillende
Titel: Molse Tijdingen 2019 – 27
Auteur:Paul Vos, e.a
Beschrijving:Atoomwijk, weldoeners, Natuurparel, Sluis, soldaten, transport Gheys
Titel: Retiese doodsbeeldekes 1839-2017 Van bidden naar aandenken
Auteur:Paul Stappaerts
Beschrijving:Doodsbeeldjes: evolutie van bidden naar aandenken
Titel: De Vraai
Auteur:parochiet29-3-2019 jozef arend
Beschrijving:Een bescheiden poging om oude waarden, dierbare herinneringen en vervagende gebeurtenissen te bewaren voor het nageslacht. _x000d_ Het betract enkel door samenbundeling van feiten, getuigenissen, opstellen en kantschriften en door illustrerende foto's een terugblik te werpen op datgene wat van parochie St.-Jozef Voorheide gemaakt heeft, wat ze nu is: een hartelijke parochiegemeenschap.
Titel: Heraldiek en genealogie
Auteur:Pama C
Beschrijving:Heraldiek; Genealogie (encyclopedisch vademecum)
Titel: Gheel
Auteur:P.D. Kuyl, priester
Beschrijving:gheel vermaard door de de eredienst der heilige dimphna - geschied- en oudheidkundige beschrijving der kerken gestichten en kapellen dier oude ^pkljknjdll,klm,kklmjhkn
Titel: Zes dagen in het klooster van Korsendonk
Auteur:Op De Beeck Leo
Beschrijving:Retiese auteurs / Historisch verhaal / Korsendonk
Titel: Bij de vlieghaven
Auteur:Op De Beeck Leo
Beschrijving:Retiese auteurs / Verhalen
Titel: De moeder van het dorp
Auteur:Op De Beeck Leo
Beschrijving:Retiese auteurs / Streekroman
Titel: De indringer
Auteur:Op De Beeck Leo
Beschrijving:Retiese auteurs / Streekroman
Titel: Volk uit de Kempen
Auteur:Op de Beeck Leo
Beschrijving:Kempen: proza en gedichten Kempische schrijvers + tekeningen + liederenmuziek
Titel: Moet ge horen!
Auteur:Op de Beeck Leo
Beschrijving:Kempen: volksgeloof (magie en volkshumor)
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: postgeschiedenis
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: geschiedenis post
Titel: Postgeschiedenis van Dessel
Auteur:Oomis A.
Beschrijving:Dessel: geschiedenis post